(3013000003)

SKU 3013000003
Shipping Weight 0.4130kg
Shipping Width 0.070m
Shipping Height 0.010m
Shipping Length 0.200m
Shipping Cubic 0.000140000m3